ΚΕΠΑ. Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

ΚΕΠΑ. Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

ΚΕΠΑ. Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Ποιες είναι οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες

Αριθμ. 84045 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5074/02.11.2021
Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Άρθρο 1
Έργο υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

1. Έργο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι:
α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και για λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα με αιτία την αναπηρία.
β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία.
γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

2. Η αξιολόγηση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται:
α. Στις αρμόδιες μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για συνταξιοδοτικές παροχές.
β. Στα κέντρα κοινότητας των Δήμων, για προνοιακές παροχές σε χρήμα.
γ. Στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, για λοιπές κοινωνικές παροχές.

3. Οι αιτήσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 2 υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους φορείς.

4. Οι αιτήσεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 δύνανται να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 22
Αξιολόγηση επ’ αόριστον

1Οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον ορίζονται με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.80100/οικ. 17630/943/19.4.2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1560), όπως ισχύει.

2. Όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος εμπίπτει στον Πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και της αποδίδεται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, η διάρκεια ισχύος του συνολικού ποσοστού αναπηρίας που συνδιαμορφώνεται σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων προσδιορίζεται επ’ αόριστον.

3. Όταν κάποια εκ των παθήσεων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας του αξιολογούμενου υπάγεται στις παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες, τότε για τη συγκεκριμένη πάθηση κατατίθεται εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης για αξιολόγηση, όπου και θα αξιολογηθεί. Στις επόμενες αξιολογήσεις δεν υποβάλλεται εκ νέου εισηγητικός φάκελος για τη συγκεκριμένη πάθηση, εκτός εάν πρόκειται για επιδείνωση αυτής και το ποσοστό παραμένει το ίδιο με την αρχική αξιολόγηση.

Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 17630/943 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1560/08.05.2018
Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (ΦΕΚ Β’ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζει:

την αντικατάσταση από τότε που ίσχυσε του Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β’ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Πίνακας Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

https://docs.google.com/viewer?srcid=111e5Yt-YcnHdoW4mMOUYdhT5auACPQ-F&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false&embedded=true

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1/1/2018.

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 7/08.01.2018)

Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 7/08.01.2018
Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

Αφήστε μια απάντηση