Οδηγίες για τη διαχείριση του προγράμματος παροχής δώρων στα

Οδηγίες για τη διαχείριση του προγράμματος παροχής δώρων στα

παιδιά των εργαζομένων, των συμβασιούχων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενόψει των Χριστουγέννων 2022.

Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας προώθησε Έγκριση προς το ΔΝΣ για το πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων (τακτικό & έκτακτο προσωπικό) και των συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενόψει των Χριστουγέννων 2022. Με τη σχετική έγκριση (α’ σχετικό) εγκρίθηκε το ποσό των 30€ +ΦΠΑ ανά παιδί εργαζομένου (τακτικού & έκτακτου προσωπικού) και συνταξιούχου της Επιχείρησης, ηλικίας 3-12 ετών, δηλαδή για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2011-31.12.2019.

Στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται οι συμβασιούχοι που εργάζονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικότερα, σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διαχείριση του προγράμματος παροχής δώρων:

1. ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.1. Μονάδες Αττικής

Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Θα διενεργήσει διαγωνισμό για την επιλογή καταστήματος παιχνιδιών, που θα αναλάβει την προμήθεια των δώρων μέσω δωροεπιταγών για τα παιδιά των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων) της Αττικής. Οι δωροεπιταγές Θα παραδίδονται από τη ΔΕΣΕ στις Γενικές Διευθύνσεις και στα ανεξάρτητα ΒΟΚ που υπάγονται στον ΔΝΣ, και Θα μπορούν να εξαργυρώνονται σε οποιοδήποτε κατάστημα του ανάδοχου-προμηθευτή. Η ημερομηνία παραλαβής των δωροεπιταγών θα ανακοινωθεί μετά την ανάδειξη του προμηθευτή.

1.2. Μονάδες Περιφέρειας

Οι Μονάδες της Περιφέρειας, με ευθύνη του επικεφαλής της Μονάδας και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές διαδικασίες, υλοποιούν το πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων, των συμβασιούχων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε., ενόψει των Χριστουγέννων 2022. Τον τελικό αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, εγκρίνει ο επικεφαλής της κάθε Μονάδας. Προκειμένου υα επιτευχθούν καλύτερες τιμές από τους κατά τόπους προμηθευτές-καταστήματα, η κάθε Μονάδα μπορεί να συνεργάζεται και με άλλες Μονάδες της ΔΕΗ.

1.3. Κέντρο Κόστους – Λογαριασμός χρέωσης

Τα σχετικά ποσά για τα δώρα των παιδιών, Θα αντληθούν από του λογαριασμό ΒΑΡ 6002030000 (έξοδα ψυχαγωγίας- εορταστικές εκδηλώσεις). Το συνολικό ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί σε κάθε Μονάδα Θα αντλείται από του προϋπολογισμό της και Θα χρεώνεται στο δικό της Κέντρο Κόστους αντίστοιχα.

2. ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

2.1. Για την Αττική

Οι συνταξιούχοι για την παροχή των δωροεπιταγών Θα πρέπει να απευθύνονται στο αντιπροσωπευτικό Σωματείο Συνταξιούχων, στο οποίο ανήκουν.

2.2. Για την Περιφέρεια

Οι συνταξιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην κατά τόπου Μονάδα της Επιχείρησης, η οποία Θα τους διευκολύνει, φροντίζοντας να προμηθευτούν δωροεπιταγές και για τα δικά τους παιδιά. Οι χρεώσεις για όλα το παιδιά των συνταξιούχων στις Μονάδες της Περιφέρειας (ανά παιδί 30€ +ΦΠΑ), Θα γίνονται από τις επιμέρους Μονάδες και Θα καταχωρούνται στο λογαριασμό ΒΑΡ 6002030000 (έξοδα ψυχαγωγίας-εορταστικές εκδηλώσεις) με Κέντρο Κόστους της ΔΕΣΕ (5ΑΡ 5013000001).

Η Διαχείριση της κάθε Μονάδας, που Θα εξυπηρετεί τους συνταξιούχους της περιοχής της, θα στέλνει με maii στη ΔΕΣΕ τη συνημμένη κατάσταση παιδιών των συνταξιούχων (υπόψη κ.κ. Χριστοπούλου Ελένη, τηλ: 210 5293074, e-maii:   και Βασιλική Δημοπούλου, τηλ.: 210 5293396, email: ν.  Γιορουου@θί.ο.), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον κάθε δικαιούχο συνταξιούχο. Ταυτόχρονα, Θα αποστέλλεται και το/α αντίστοιχο/α τιμολόγιο/α, το/α οποίο/α Θα αφορά/ούν μόνο  τους συνταξιούχους, υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο Επικεφαλής της Μονάδας. Για τους εργαζόμενους Θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο.

Η ΔΕΣΕ Θα επιστρέφει με maii εγκεκριμένα τα παραπάνω, ώστε η αντίστοιχη διαχείριση υα προβαίνει στην εξόφληση του τιμολογίου.

2.3. Υποστήριξη από Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (μόνο για την Περιφέρεια)

Σε περιοχές της Περιφέρειας στις οποίες δεν υπάρχουν Μονάδες της ΔΕΗ, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι, μπορούν νο απευθύνονται στις κατά τόπους Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίες Θα τους διευκολύνουν, φροντίζοντας να προμηθευτούν δωροεπιταγές και για τα δικά τους παιδιά.

Οι Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αποστέλλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον κάθε συνταξιούχο τη συνημμένη κατάσταση παιδιών συνταξιούχων και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο, το οποίο θα έχει εκδοθεί στα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. και Θα αφορά μόνο τους συνταξιούχους, υπογεγραμμένα (στην πίσω πλευρά) από τον υπεύθυνο Επικεφαλής της Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα τιμολόγια που αφορούν δώρα παιδιών των συνταξιούχων Θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32- 10432 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 090000045- Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Η αποστολή του τιμολογίου και της κατάστασης παιδιών των συνταξιούχων Θα γίνεται ταχυδρομικώς προς:

ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32- 10432 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη : κ.κ. Ελένη Χριστοπούλου και Βασιλική Δημοπούλου

με απαραίτητη τη συμπλήρωση των στοιχείων της Μονάδας και του αρμόδιου υπαλλήλου που τη συντάσσει.

Σημειώνεται επίσης, ότι κανένα τιμολόγιο δε Θα γίνεται δεκτό από τη ΔΕΣΕ χωρίς τη συνημμένη κατάσταση παιδιών των συνταξιούχων με τις υπογραφές των δικαιούχων συνταξιούχων.

Για κάθε διευκρίνιση ή οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε υα απευθύνεστε στις κ.κ. Χριστοπούλου Ελένη, τηλ: 210 5293074, e-mail: e.christopoulou@dei.gr και Βασιλική Δημοπούλου, τηλ.: 210 5293396, email: v.dimopoulou@dei.gr.

Σοφία Δήμτσα

Διευθύντρια

Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας

Αφήστε μια απάντηση