Ηλεκτρονικά η διόρθωση των στοιχείων πολιτών

Ηλεκτρονικά η διόρθωση των στοιχείων πολιτών

Καθιερώνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων του πολίτη με αίτηση που υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω του gov.gr

Με διάταξη νόμου 4954/2022 καθιερώνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ενός προσώπου μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω του gov.gr.

Συγκεκριμένα, η αίτηση θα μπορεί να αφορά στη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων που αναγράφονται στα εξής μητρώα:

  • στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών
  • στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
  • στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και
  • στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Με εξαίρεση το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, η διαδικασία για διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα υπόλοιπα τρία μητρώα μπορεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του myKEPlive.

Νόμος 4954/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 136/09.07.2022
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 81
Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται: α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Εφόσον υφίστανται ανακρίβειες στα ανωτέρω στοιχεία, όπως αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη διόρθωσή τους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Με βάση τη διόρθωση του δευτέρου εδαφίου ενημερώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται σε λοιπά μητρώα του δημόσιου τομέα και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υφίσταται σχετική καταχώριση.

4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για την διόρθωση των στοιχείων κατά την παρ. 3 πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

5. Η διαδικασία διόρθωσης της παρ. 3, πλην των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ., δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας «myKEPlive. gov.gr» του άρθρου 33 του ν. 4704/2020. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται και κάθε άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων των ανωτέρω μητρώων που δεν καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, εξειδικεύονται στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτήν, η διαδικασία διόρθωσης αυτών και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης ή επικαιροποίησης που ακολουθούνται μέσω των Κ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 5.

Αφήστε μια απάντηση