Ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

Ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr

Με διάταξη του νόμου 4954/2022 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr

Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.

Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νόμος 4954/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 136/09.07.2022
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 83
Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς

1. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. συστήνεται Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, στο οποίο αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και εφαρμόζεται ως προς αυτά η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4727/ 2020 (Α’ 184).

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 1 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ).

3. Η είσοδος στην εφαρμογή της παρ. 2 πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ανήλικων φυσικών προσώπων, εισέρχονται στην εφαρμογή της παρ. 2 οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

4. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 2, εμφανίζεται στο φυσικό πρόσωπο λίστα με τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει από τη λίστα το παραπεμπτικό, για το οποίο θέλει να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων, και αιτείται την έκδοση αντιγράφου των αποτελεσμάτων. Το αντίγραφο περιλαμβάνει, ιδίως, τα εξής στοιχεία: α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), β) το όνομα, γ) το επώνυμο, δ) την ημερομηνία γέννησης, ε) τον Α.Μ.Κ.Α., το όνομα, το επώνυμο και την ειδικότητα του γνωματεύοντος ιατρού, στ) τα στοιχεία του εργαστηρίου, ζ) την ημερομηνία λήψης δείγματος, η) την ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων και θ) την κατηγορία και τα λοιπά στοιχεία διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 ορίζεται η 31.10.2022.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 2, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων – χρηστών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες και εξειδικεύονται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο του αντιγράφου αποτελεσμάτων της παρ. 4, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η προθεσμία αποθήκευσης της παρ. 5

Αφήστε μια απάντηση