Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας με συνταγογράφηση

Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας με συνταγογράφηση

Ποιες γυναίκες δικαιούνται δωρεάν προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού με συνταγογράφηση

Η συμμετοχή των γυναικών στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στη Δράση και διενεργούνται, υπό τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, είναι μηδενική.

Οι συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τους Δικαιούχους

Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)

Αριθμ. 27866 – ΦΕΚ τεύχος Β 2459/19.05.2022
Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού».

Άρθρο 1
Σκοπός, αρμόδιες αρχές και Πάροχοι

1. Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης της Δράσης «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» (Δράση), για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, τη βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και της ζωής των γυναικών.

2. Αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία της Δράσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4917/ 2022, είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Αρμόδιος Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498/29.9.2021), που ισχύει για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).

4. Οι διαγνωστικές εξετάσεις και η κλινική εξέταση που περιλαμβάνονται στη Δράση πραγματοποιούνται, σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Πάροχοι)Ενδεικτικώς αναφέρονται τα Κέντρα Υγείας, τα Απογευματινά Ιατρεία των Νοσοκομείων, τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και τα Ιδιωτικά Ιατρεία.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης (Δικαιούχοι), είναι οι γυναίκες Ελληνικής υπηκοότητας και οι γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Οι ωφελούμενες του προηγούμενου εδαφίου απαραίτητο είναι να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών,
β) να φέρουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
γ) να μην έχουν διενεργήσει τις ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.
δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

1. Οι Δικαιούχοι συμμετέχουν σταδιακά στη Δράση με την έκδοση του παραπεμπτικού της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, ανά ηλικιακές ομάδες, με την εξής χρονική προτεραιότητα:

α) αρχικώς συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50-54
β) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία δημιουργίας παραπεμπτικών για την πρώτη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55-59
γ) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία σύνταξης των παραπεμπτικών για τη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 60-64
δ) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία σύνταξης των παραπεμπτικών για την τρίτη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65-69.

Άρθρο 3
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας συμμετοχής στη Δράση

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει δημόσια πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και οι οποίες πληρούν τους ελάχιστους όρους που τίθενται στη Πρόσκληση, να συμμετέχουν στη Δράση.

2. Στην πρόσκληση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδι-κασία και οι όροι συμμετοχής στη Δράση. Οι δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας δηλώνουν συμμετοχή στη Δράση μέσω ειδικής για τη Δράση πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, αποδεχόμενοι τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Άρθρο 4
Εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας

1. Για τις δικαιούχους της Δράσης δημιουργείται αυτόματα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. άυλο παραπεμπτικό διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, που έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

2. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
i. Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
ii. Στοιχεία εκδότη
iii. Στοιχεία δικαιούχου iv. Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος v. Αιτιολογία vi. Διάγνωση κατά ICD10 κωδικοποίηση vii. Στοιχεία εξέτασης

3. Το παραπεμπτικό φέρει επιπλέον την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Ψηφιακή Μαστογραφία» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4. Όσες δικαιούχοι έχουν ενεργοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 3578/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3234) , έως την ημερομηνία έναρξης της Δράσης, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι υπόλοιπες δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της επιλογής τους, μετά από γνωστοποίηση σε αυτή του ΑΜΚΑ, την εμφάνιση του παραπεμπτικού στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για το σκοπό ανάκτησης του παραπεμπτικού.

5. Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν στη Δράση, εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που δύνανται να εκτελούν τις προληπτικές εξετάσεις από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

6. Μετά την εκτέλεση του παραπεμπτικού, ακτινοδιαγνώστης της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), διενεργεί διάγνωση και, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, μέσω διαλειτουργικότητας του Α.Η.Φ.Υ. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ως προς τη διαπίστωση ή μη ευρήματος, σύμφωνα με την κατάταξη της κλίμακας BIRADS. Ως εύρημα BIRADS 3 νοείται κάθε πιθανώς καλοήθες εύρημα που χρήζει επανεξέτασης. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας.

7. Η τιμή αποζημίωσης των δημοσίων και ιδιωτικών Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ. 6015/26-1-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας (Β’ 252).

Άρθρο 5
Κλινική εξέταση

1. Εφόσον από την ενημέρωση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, προκύπτει εύρημα BIRADS 3 και πάνω, που χρήζει περαιτέρω ελέγχου, δημιουργείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εσωτερικός κωδικός που δίνει στις δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ιατρική επίσκεψη στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, για τη διενέργεια κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης, σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, όπως σε χειρουργό, γυναικολόγο, παθολόγο-ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, γενικό ιατρό ως προσωπικό ιατρό, (θεράπων ιατρός), ο οποίος είναι πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).Η ανωτέρω δυνατότητα έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του αποτελέσματος της διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3.

2. Το έντυπο «Επίσκεψη Ιατρού» που εκδίδει ο θεράπων ιατρός μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής επίσκεψης φέρει την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Κλινική Εξέταση» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

3. Η κλινική εξέταση διενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτι-κή Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν στη Δράση, διενεργούν την κλινική εξέταση κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που διενεργούν την κλινική εξέταση.

4. Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης από κατάλληλες ειδικότητες ιατρών των προαναφερομένων Μονάδων Υγείας, ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4917/ 2022 (Α’ 67).

Άρθρο 6
Υπερηχογράφημα

1. Ο θεράπων ιατρός, εφόσον μετά την κλινική εξέταση κρίνει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ευρήματος, εκδίδει, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), παραπεμπτικό για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού. Το παραπεμπτικό έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. Ο θεράπων ιατρός της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, που διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ως προς τα αποτελέσματα της διάγνωσής του. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική διαγνωστική εξέταση του υπερηχογραφήματος μαστού.

2. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας και φέρει επιπλέον την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Υπερηχογράφημα» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

3. Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συμμετέχουν στη Δράση εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται για τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκτελούν τις διαγνωστικές εξετάσεις υπερηχογραφήματος μαστού, από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

4. Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραφήματος μαστού ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 (Α’ 62) που ισχύει για τις αμοιβές ιατρικών πράξεων.

Άρθρο 7
Αναφορά τελικής γνωμάτευσης

1. Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός δεν παραπέμψει τη δικαιούχο για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού, ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της κλινικής εξέτασης τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) της Δικαιούχου, μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

2. Σε περίπτωση που διενεργηθεί υπερηχογράφημα μαστού, τότε ο γνωματεύων ιατρός, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Άρθρο 8
Διαδικασία αποτίμησης της Δράσης

1. Με την ολοκλήρωση της Δράσης, και με την τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας λαμβάνει από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, σχετικά με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών και κλινικών εξετάσεων και κάθε άλλη αναγκαία και πρόσφορη πληροφορία (όπως, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των υποκειμένων, τον τόπο κατοικίας τους, κ.λπ..) για την πλήρωση των σκοπών, που αφορούν την εκ του νόμου αποστολή της και καθιστούν τις εν λόγω επεξεργασίες (διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων ή / και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών) απαραίτητες για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και, ιδίως, για στατιστικούς σκοπούς.

2. Με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ως άνω αποτελέσματα ανακοινώνονται στους πολίτες, μέσω της διενέργειας πρόσφορων Δράσεων επικοινωνίας που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αξία της πρόληψης κατά των νοσημάτων υψηλού επιπολασμού και ιδίως κατά του καρκίνου του μαστού.

Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις

1. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) που ισχύει για την άυλη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

2. Το σύνολο των παραπεμπτικών της Δράσης που εκδίδονται αυτόματα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), φέρουν ειδική σήμανση για την παρακολούθηση της ροής και την εξαγωγή αναφορών σε όλη τη διάρκεια της Δράσης (έκδοση παραπεμπτικού, διενέργεια κλινικής εξέτασης, καταγραφή αποτελέσματος, έκδοση παραπεμπτικού για επιπλέον εξέταση, ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας), καθώς και τον έλεγχο και την εκκαθάρισης για την πληρωμή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για τον τελευταίο αυτό σκοπό διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, πάντοτε με ασφάλεια, μέσω του API της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, με τα ενδεδειγμένα συστήματα αρχειοθέτησης του ΕΟΠΥΥ για την πλήρωση των αποζημιωτικών σκοπών του ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ δεν νομιμοποιείται να αντλεί ιατρικό ιστορικό των ενδιαφερομένων υποκειμένων.

3. Η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στη Δράση και διενεργούνται, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, είναι μηδενική. Οι συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τους Δικαιούχους.

4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Δράσης προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία.

Άρθρο 10
Δαπάνες και χρηματοδότηση της Δράσης

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης από την εκτέλεση των παραπεμπτικών για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων και της κλινικής εξέτασης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της υπό στοιχεία Β2β/οικ.38642/30-5-2016 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (Β’1536).

2. Για την αποζημίωση των δαπανών της Δράσης δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.

3. Οι δαπάνες της Δράσης βαραίνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45712/ΕΞ/05-04-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω2Ν4Η-ΖΟΜ).

4. Στην περίπτωση παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης όταν η ιατρική επίσκεψη εκτελείται στα Απογευματινά Ιατρεία Νοσοκομείου του ΕΣΥ, τότε η αποζημίωση καταβάλλεται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους ορισμούς της υπό στοιχεία Υ4α/147881/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 1851), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΕΟΠΥΥ κατάλογος με τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στη Δράση.

5. Στις δαπάνες της Δράσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
6. Η χρηματοδότηση της Δράσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126/ΕΞ/28-9-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 4498).

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η σχετική νομοθεσία

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Αφήστε μια απάντηση