ΕΦΚΑ: Αλλάζει το ΚΕΠΑ – Η υποβολή των αιτήσεων και η εξέτασή τους, ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΕΦΚΑ: Αλλάζει το ΚΕΠΑ – Η υποβολή των αιτήσεων και η εξέτασή τους, ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Νέος κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από τον ΕΦΚΑ για την αξιολόγηση της αναπηρίας

Την νέα λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας περιλαμβάνει η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ η οποία ορίζει ότι οι αιτήσεις που αφορούν αξιολόγηση της αναπηρίας για λοιπές κοινωνικές παροχές, όπως ΔΕΚΟ ή εφορία, υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-ΕΦΚΑ που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος.

Σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση σε αναρμόδια Τοπική Διεύθυνση, καταχωρείται αυθημερόν, στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ και διαβιβάζεται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών στην αρμόδια γραμματεία ΚΕ.Π.Α. -με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο- προκειμένου να πραγματοποιηθούν, αρμοδίως, οι απαιτούμενες ενέργειες για την αξιολόγηση της αίτησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οι αιτούντες καταθέτουν στην αρμόδια γραμματεία ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους, τα οποία είναι:

Διοικητικά δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής,

Το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου υποβάλλεται κατά την πρώτη αίτηση για αξιολόγηση της αναπηρίας, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή. Στις αιτήσεις παράτασης τα αντίστοιχα παραστατικά θα επιδεικνύονται στον αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης υπάλληλο, προκειμένου να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος.

2. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

3. Συνταξιοδοτική απόφαση ή προηγούμενη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή παραπεμπτικό σημείωμα, εφόσον απαιτείται για τη χορήγηση της αιτούμενης παροχής, βάσει των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης παροχών.

Εάν στο παραπεμπτικό σημείωμα ζητείται να αποφανθεί η υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για το ποσοστό αναπηρίας κατά την επιδότηση ασθενείας ή από τη διακοπή της απασχόλησης ή στο εργατικό ατύχημα ή στην επαγγελματική νόσο ή σε επιδείνωση της προϋπάρχουσας, απαιτείται να ελέγχεται η αναγραφή των αντίστοιχων απαιτούμενων ημερομηνιών στο παραπεμπτικό σημείωμα.

Σε περίπτωση μη αναγραφής τους, η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. αποστέλλει έγγραφο στην Τοπική Διεύθυνση, η οποία εξέδωσε το παραπεμπτικό σημείωμα, προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του πολίτη ή αναγκαιότητας εκ νέου αξιολόγησής του.

4. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο, ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr ή με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση χειρόγραφης αίτησης, στην οποία θα αναγράφεται: «Με την παρούσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση και υπηρεσιακή διαβίβαση των προσωπικών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών και ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων στις αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας μου υπηρεσίες και μεταξύ όσων είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 η’ του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων και άρθρο 26 του ν. 4624/2019 και αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω για κάθε αλλαγή των προσωπικών μου δεδομένων γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία, όπου υποβάλλω την αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας μου, ή με ηλεκτρονικά μέσα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@efka.gov.gr , όπου δικαιούμαι να επικοινωνώ για κάθε ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων μου.».

Ιατρικά δικαιολογητικά

1. Γενικός εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας του θεράποντος – παραπέμποντος ιατρού με την πρωτότυπη υπογραφή αυτού, το γνήσιο της οποίας θα είναι θεωρημένο από την Αστυνομία ή το Κ.Ε.Π. ή από άλλη δημόσια αρχή.
Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δεν γίνεται δεκτό αντίγραφο εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας.

2. Ιατρικά δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η πάθηση ή οι παθήσεις. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις, των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ορθής γνώμης από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., γίνονται επίσης δεκτά.

Τα ιατρικά δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η πάθηση ή οι παθήσεις, όπως εξετάσεις αίματος, triplex και υπέρηχοι, δεν απαιτείται να είναι πρωτότυπα, αλλά φωτοαντίγραφα αυτών.

3. Ειδικοί εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας, εφόσον υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του συνόλου των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, η αίτηση καταχωρείται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν έχει καταθέσει και το ενημερωτικό έγγραφο αρχειοθετείται στον ιατρικό – διοικητικό φάκελο του αιτούντα. Η προθεσμία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα δεδομένου ότι από την έκδοση της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας δύναται να απορρέουν δικαιώματα για τους αιτούντες. Στην έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της προθεσμίας των τριών (3) μηνών για την υποβολή των μη προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και ότι η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών εντός της ορισμένης προθεσμίας συνιστά αυτοδίκαια παραίτηση από την αίτηση.

Μετά την καταχώρηση της αίτησης, ακόμη και στις περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η προσκόμιση δικαιολογητικών, εκδίδεται αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραλαβών και παραδίδεται στον αιτούντα.

Εάν παρέλθει το τρίμηνο και ο αιτών δεν έχει υποβάλλει τα μη προσκομισθέντα δικαιολογητικά, καταχωρείται στο ΟΠΣ αίτημα παραίτησης.

Ως εκ τούτου, οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. όταν πρόκειται,

  • Για ασφαλισμένους του τ. Ι.Κ.Α. μέχρι 31.12.1992 είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας τους με αμιγώς αντικειμενικά ιατρικά κριτήρια.
  • Για ασφαλισμένους των τ. Οργανισμών Αυτοαπασχολούμενων και λοιπών Επαγγελματικών Ταμείων μέχρι 31.12.1992 είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση της φύσεως, των αιτιών, της εκτάσεως και της διάρκειας της σωματικής ή της πνευματικής παθήσεως του ασφαλισμένου, αλλά και της επίδρασης αυτών στην καθολική ικανότητά του για άσκηση του συνήθους ή παραμφερούς επαγγέλματος ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής.
  • Για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από 01.01.1993 είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση της φύσης, των αιτιών, της έκτασης και της διάρκειας της σωματικής ή της πνευματικής πάθησης του ασφαλισμένου, και να αποφαίνονται για την ασφαλιστική αναπηρία, ήτοι για την επίδραση αυτών στην καθολική ικανότητά του για άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλματος του ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής.

Αφήστε μια απάντηση