ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΚΗΓΟΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΚΗΓΟΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ

Αξιότιμοι,

Η νεότερη ενημέρωση για τις εκκρεμείς δικαστικές εξελίξεις έχουν ως εξής:

Α) ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ: Η δίκη αναβλήθηκε εκ νέου για την 15-2-2022 από την ίδια την Εισηγήτρια Δικαστή της Υπόθεσης…

Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1477/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (EINAI ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΕΩΣ 31-12-2018 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ 1-1-2019): Το δικαστήριο κρίνει (για τους συνταξιούχους του Δημοσίου) ότι:

1) η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018, δεν ενσωματώνεται με συνέπεια και συνεκτικότητα στη μεταρρύθμιση του ν. 4387/2016, επιπροσθέτως δε, δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα διατήρησής της για τον σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, ούτε η επιλογή των βαρυνομένων με την παρακράτησή της προσώπων και, ως εκ τούτου, όπως έχει κριθεί, υπό το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, με τη 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας, έστω και με διαφορετική αιτιολογία, εξακολουθεί, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, να αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος), καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

2) η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφοράς, προς τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές.

ΓΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1389/2021 ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥΣ): Το δικαστήριο κρίνει (για τους συνταξιούχους του Δημοσίου) ότι:

Με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Β.4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία, κατ’ εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους (ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ποσού 242.000.000 ευρώ, βλ. έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι εξακολουθούσαν να τα λαμβάνουν μετά τη διάταξη του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010, δεν παραβιάζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των συνταξιούχων του δημοσίου, όπως ήταν και ο αρχικώς ενάγων, και, συνεπώς, αυτή δεν αντίκειται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1δ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, ούτε στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Επίσης, η διάταξη αυτή δεν αντίκειται ούτε στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και 25 παρ. 4 αυτού, ούτε στις συνταγματικές διατάξεις για το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών και την απορρέουσα από αυτές αρχή της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και σύνταξης, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία.

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Δικηγόρος Αθηνών – LL.M.

Αφήστε μια απάντηση