Βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών θα βραβευθούν τα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη ΔΕΗ Α.Ε. που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Οι ηθικοί έπαινοι απονέμονται στα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων που αποκτούν y γενικό βαθμό Άριστα έναν από τούς παρακάτω τίτλους σπουδών:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
  • Πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021, αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από το κατάλληλο αποδεικτικό σπουδών ταυ παιδιού τους που αρίστευσε.

Συγκεκριμένα:

  • Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών για τους αριστούχους της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
  • Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών με την θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους αριστούχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
  • Αντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοc, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας-
  • Σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται από τους μισθωτούς στα Κλιμάκια που υπηρετούν και από τους συνταξιούχους είτε απευθείας στη ΔΠΑΕΙΚλάδο Εκπαίδευσης (Αλωπεκής 4 Κολωνάκι, Τ.Κ. 10675) με επίδοση ή συστημένη επιστολή, είτε σε οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο της ΔΕΗ Α.Ε. Τα Υπηρεσιακά Κλιμάκια προωθούν τις αιτήσεις στη Διεύθυνσή μας το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Χαλκοκονδύλη 30              +30 210 529 2074

104 32, Αθήνα

Σημειώνεται ότι αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται στη ΔΠΑΕ μετά το πέρας της 15ης Δεκεμβρίου 2021 ( β’ σχετικά ), Θα διεκπεραιώνονται με τη διαδικασία του επόμενου έτους.

Τα Υπηρεσιακά Κλιμάκια Θα πρέπει να ενημερώσουν ενυπόγραφα, όλους τους μισθωτούς ευθύνης τους και οι Σύλλογοι Συνταξιούχων όλα τα μέλη τους, πρώην μισθωτούς που υπηρετούσαν αποκλειστικά σε Υπηρεσιακά Κλιμάκια της ΔΕΗ Α.Ε.

Αφήστε μια απάντηση