Αυτά είναι τα επτά βήματα για άμεση συνταξιοδότηση σε ασφαλισμένους με οφειλές

Αυτά είναι τα επτά βήματα για άμεση συνταξιοδότηση σε ασφαλισμένους με οφειλές

Πολλοί είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, περιμένοντας τη συνταξιοδότηση. Δείτε ποια είναι τα επτά βήματα για άμεση καταβολή χρημάτων. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση.

Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος με οφειλές, προκειμένου ο e-ΕΦΚΑ να του καταβάλλει σύνταξη.

Προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ που να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους του ΟΓΑ, το αντίστοιχο όριο είναι τα 6.000 ευρώ.

Εάν υπάρχει οφειλή σε περισσότερους του ενός φορείς, τότε πάλι το όριο είναι τα 20.000 ευρώ. Η οφειλή που προκύπτει από εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης προστίθεται στο όριο των 20.000 ευρώ.

Τα βήματα για τη συνταξιοδότηση ενός οφειλέτη είναι τα εξής:

1. Ο υποψήφιος συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει το ακριβές ποσό της όποιας οφειλής του. Αυτή η ενημέρωση θα παρέχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημερομηνία που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης. Ουσιαστικά, η όποια εξόφληση του υπερβάλλοντος τμήματος του χρέους πρέπει να πραγματοποιείται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής. Από τον χρόνο εξόφλησης του μέρους αυτού του χρέους, εξαρτάται και η έναρξη καταβολής της σύνταξης.

2. Για περιπτώσεις όπου η οφειλή είναι μεγαλύτερη των ανωτέρω ορίων, τότε ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό. Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής.

3. Δεν ισχύει η παλαιότερη ρύθμιση περί παρακράτησης κάθε μήνα από τη σύνταξη ποσού ίσου με το 25% του ποσού της σύνταξης.

4. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προσδιορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ακριβές ποσό της οφειλής. Η σχετική διαδικασία αφορά όλους τους φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, άρα και τον ΟΓΑ. Επίσης, αφορά και όλες τις μορφές συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).

5. Αν ο ασφαλισμένος που έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό από το χρέος του εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός διμήνου από τη γνωστοποίησή του, τότε η σύνταξή του θα ξεκινήσει να καταβάλλεται την πρώτη μέρα από τον επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού του ποσού.

6. Ο συνταξιούχος διατηρεί το δικαίωμα της συνέχισης της απασχόλησης. Τυχόν οφειλές που προκύπτουν μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν προσμετρώνται στο όριο οφειλών που είχε για να βγει στη σύνταξη. Επίσης, ο χρόνος ασφάλισης που τυχόν δημιουργείται μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης προσμετράται στη σύνταξη μόνο για την περίπτωση προσαύξησης. Για κάτι τέτοιο, όμως, απαιτείται νεότερη αίτηση του ασφαλισμένου, μετά τη διακοπή της απασχόλησής του ενώ είναι συνταξιούχος.

7. Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφειλής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών.

Όταν υποβάλλει, όμως, αίτηση συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος χάνει τη ρύθμιση οφειλών που είχε. Το ποσό που έχει απομείνει ως οφειλή εντάσσεται στη διαδικασία εξόφλησης ως υποψηφίου συνταξιούχου. Άρα πάλι θα πρέπει εντός διμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης να εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό χρέους, για να μπορέσει να λάβει τη σύνταξή του.

Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, που δεν έχει εκδοθεί ακόμα θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν τεθεί στο αρχείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο συνταξιούχο ώστε να εξοφληθεί και εκεί το υπερβάλλον ποσό του χρέους. Πρόκειται για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλισμένο ή έχει κοινοποιηθεί η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να εξοφληθεί.

Αφήστε μια απάντηση