ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων οι οποίες θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο επανυπολογισμού τους και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονται, επειδή ο ΕΦΚΑ αρνείται να τους χορηγήσει απόφαση επανυπολογισμού της σύνταξής τους που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016.

Ήδη από το 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή, με πορισματική επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, πρότεινε να γίνει άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο ΕΦΚΑ προχώρησαν, από το φθινόπωρο του 2019, στη σταδιακή ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων, τα οποία περιείχαν το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, χωρίς όμως να αποτυπώνονται ούτε τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπ’ όψιν, ούτε  η μεθοδολογία αυτού. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο των ανωτέρω ενημερωτικών σημειωμάτων δεν προκύπτει ότι επέχουν θέση ατομικής διοικητικής πράξης επανυπολογισμού της σύνταξης.

Αντίθετα, η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 52/16.12.2020 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι επειδή τα στοιχεία που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή και τον επανυπολογισμό των συντάξεων αποτυπώνονται από την 1/1/2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπηρεσιών απονομής συντάξεων για έκδοση σχετικής απόφασης, παρά μόνο αποτύπωση των αλ.λαγών που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό στο πληροφοριακό σύστημα και στα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με Πόρισμά του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει ότι μόνο η έκδοση διοικητικών πράξεων επανυπολογισμού συντάξεων για κάθε ένα συνταξιούχο, οι οποίες και θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο και  το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης και θα δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αυτών, μπορεί να διασφαλίσει µε αποτελεσματικό τρόπο τόσο την ορθή τήρηση των βασικών αρχών που πρέπει να τηρεί η Δημόσια Διοίκηση κατά την δράση της, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει το σύνολο των πολιτών.

                                    _________________________________

Αφήστε μια απάντηση