Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά.

Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά.

Ως γνωστόν, ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην
φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μέχρι 31/12/2016 εξακολουθεί να είναι χρόνος
ασφάλισης στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στον e-ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά,
λογίζεται ως χρόνος που έχει διανυθεί στον πρώην φορέα που ο ασφαλισμένος, βάσει της
απασχόλησής του, είχε υποχρέωση υπαγωγής πριν την ένταξη αυτού στον e-ΕΦΚΑ.
Από 1.1.2017 και μετά, δεν υφίσταται πλέον παράλληλη ασφάλιση, αφού υπάρχει
μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης, αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση για τα
2
χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές
εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος
ασφάλισης για κύρια σύνταξη.
Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης, το χρονικό
διάστημα που έχει διανυθεί μετά την 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ και για το οποίο έχουν
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’
επιλογή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον
e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η επιλογή είναι δεσμευτική και δηλώνεται
κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και μετά, καθώς
και ο χρόνος ασφάλισης πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η
ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λαμβάνονται υποχρεωτικά κατά τη θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και
ανταποδοτικής σύνταξης.
Οι ανωτέρω χρόνοι λαμβάνονται υπόψη:
α) είτε για τη θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος και λήψης προσαύξησης
για τον παράλληλο μέχρι 31.12.2016 χρόνο,
β) είτε για θεμελίωση δύο συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με τις προϋποθέσεις
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης σε καθένα από αυτά,
γ) είτε για θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης και λήψης προσαύξησης για τον παράλληλο μέχρι 31.12.2016
χρόνο.

 1. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο πρώην
  φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση διακρίνουμε τα εξής:
  α) Εφόσον από 01.01.2017 ο παλαιός ασφαλισμένος (προ του 1993) επιλέξει
  προαιρετικά με αίτησή του να συνεχίσει την ασφάλισή του σε δύο πρώην φορείς
  και να καταβάλει διπλές εισφορές, ο ασφαλισμένος δημιουργεί χρόνο ασφάλισης
  και στους δύο πρώην φορείς και κατά τη συνταξιοδότησή του επιλέγει, σε πιο
  πρώην φορέα θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος αυτός.

  3
  β) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν επέλεξαν από 01.01.2017 την προαιρετική συνέχιση της
  διπλής ασφάλισης και για τους οποίους έχει διακοπεί η διπλή καταβολή ασφαλιστικών
  εισφορών από 01.01.2017 και εφεξής, δημιουργούν χρόνο ασφάλισης σε έναν μόνο
  πρώην φορέα, ήτοι στο πρώην φορέα που καταβάλουν τη μοναδική εισφορά.
 2. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 50/2020, οι ασφαλισμένοι που έχουν ένα
  θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά επιθυμούν να συνυπολογίσουν και χρόνο ασφάλισης
  άλλου ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, υποχρεούνται να κάνουν χρήση των διατάξεων
  της διαδοχικής ασφάλισης και δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης
  άλλου ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα χωρίς τη χρήση των διατάξεων της διαδοχικής
  ασφάλισης.
  Επίσης με τις ανωτέρω οδηγίες δεχτήκαμε ότι, όταν, κατά την εξέταση των
  συνταξιοδοτικών αιτημάτων (που εκκρεμούν, ή θα υποβληθούν μέχρι την πλήρη
  εφαρμογή της ψηφιακής απονομής της σύνταξης), διαπιστωθεί ότι δεν έχει ζητηθεί ο
  συνυπολογισμός χρόνων ασφάλισης άλλων πρώην φορέων με τις διατάξεις της διαδοχικής
  ασφάλισης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από τις υπηρεσίες συντάξεων:
  α) για τη δυνατότητα αξιοποίησης ή μη, των χρόνων αυτών και
  β) ότι μετά τη συνταξιοδότηση δεν θα είναι δυνατός ο συνυπολογισμός των χρόνων
  αυτών.
  Σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν από τα αρχικά αιτήματά τους με σχετική
  δήλωση στο σώμα της αίτησης, ζητώντας την αξιοποίηση των χρόνων αυτών, η έναρξη
  των οικονομικών αποτελεσμάτων θα ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης της
  συνταξιοδότησης. Κατά την εξέταση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης άλλων πρώην φορέων, διαπιστώθηκε ότι μέχρι την έκδοση της Εγκυκλίου 50/2020, δεν υπήρξε ενιαία ενημέρωση των ασφαλισμένων αναφορικά με το, ότι, μετά τη συνταξιοδότηση δεν
  θα είναι δυνατός ο συνυπολογισμός χρόνων ασφάλισης άλλων πρώην φορέων που δεν είχαν δηλωθεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα να διαψευστεί η προσδοκία για συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης, αφού βασίστηκαν σε λάθος αντίληψη και οδηγία, τελώντας αναμφισβήτητα σε συγγνωστή πλάνη. Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από 13/5/2016 και μετά χωρίς τον
  συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης άλλου πρώην φορέα δύνανται να συνυπολογίσουν το χρόνο αυτό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης, εφόσον έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου 50/2020 δηλαδή μέχρι 8/12/2020 με έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων από την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης.
 3. Όσον αφορά την αντιμετώπιση αιτημάτων συνταξιούχων προ της 13/5/2016
  που ζητούν να τους συνυπολογιστεί χρόνος ασφάλισης άλλου πρώην φορέα που δεν
  είχαν ζητήσει κατά την αρχική αίτηση τους για συνταξιοδότηση ή αρχικά τον είχαν
  ζητήσει και μεταγενέστερα παραιτήθηκαν, καθώς και να αξιοποιηθεί ο παράλληλος
  χρόνος ασφάλισής τους που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη συνταξιοδότηση, θα
  επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο, μετά τη λήψη οδηγιών από το ΥΠΕΚΥΠ.

Αφήστε μια απάντηση