Αίτηση αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω ΚΕΠ

Αίτηση αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω ΚΕΠ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης

Αριθμ. 5322 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 778/27.02.2021
Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων τ. Φορέων, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4704/2020 (Α’ 133).

2. Για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή να έχει εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό δαπανών με τα στοιχεία του αιτούντος και να το έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: «Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας».
Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π καταχωρεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το Επώνυμο, το Όνομα, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

2. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. καταχωρεί στην αίτηση τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και τη δήλωση του αιτούντος, ότι επιμελήθηκε την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιοδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος ή θανούσας και ειδικότερα το Επώνυμο, το Όνομα, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος/θανούσας. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος μεταβαίνει στην καρτέλα «Παραστατικά» όπου γίνεται αυτόματη ανάκτηση του παραστατικού το οποίο έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από το γραφείο ή την επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή και υποχρεωτικά επιλέγει την εξουσιοδότηση, προκειμένου να διαβιβαστούν τα στοιχεία του αιτήματος από τον e-E.Φ.Κ.Α στην Α.Α.Δ.Ε.

4. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. αποθηκεύει την αίτηση για να λάβει αριθμό και την υποβάλλει ηλεκτρονικά.
Άρθρο 3
Έκδοση απόφασης πληρωμής εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης

1. Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που διενεργούνται ηλεκτρονικά, υπολογίζεται το ποσόν των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και εκδίδεται ηλεκτρονικά η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας, η οποία παραδίδεται αμελλητί στον αιτούντα.
2. Η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει ημερομηνία έκδοσης και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-E.Φ.Κ.Α και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο.

Άρθρο 4
Ειδικές περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής αίτησης

1. Στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών περιστάσεων ή λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, η αίτηση δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά μπορεί να παραλαμβάνεται και μέσω Κ.Ε.Π. και να διαβιβάζεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία που αντιστοιχούν στις αναφερόμενες στην παρ. 1 περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής αίτησης (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.α), επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.

Άρθρο 5
Διαλειτουργικότητα συστημάτων

1. Η αρμόδια υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας «Αίτησης πληρωμής εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης», ενώ φροντίζουν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.

2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για το σκοπό της παρούσας απόφασης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

1. Η περ. 12 της υπ’ αρ. 17062/06-09-2005 (Β’ 1309) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καταργείται ως προς τα έξοδα κηδείας.
2. Η παρ. β9, δ18, ε1 και ε2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/24-07-2002 (Β’ 946) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταργείται ως προς τα έξοδα κηδείας.
3. Η παρ. Ε4 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/03-06-2003 (Β’ 726) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση των εξόδων κηδείας καταργείται.
4. Η περ. 3 της υπ’ αρ 5968/27-03-2006 (Β’ 365) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς τα έξοδα κηδείας καταργείται.
5. Η περ. 30 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/11119/23-06-2003 (Β’ 807) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς τα έξοδα κηδείας καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της. (ήτοι από 27-03-2021)

Αφήστε μια απάντηση