Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ – Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής

Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ – Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής

Σχετ.: α. Οι αρ.46/2020 και 53/2020 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ
β. Το με αριθ.286737/4-11-2020 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Εισφορών.

Με τις ως άνω σχετικές Εγκυκλίους και Γενικό Έγγραφο γνωστοποιήθηκαν οι νέες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους
Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, «Υποβολή Απογραφικής
Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας», «Λήξη ασφάλισης» και «Βεβαίωση
Επανεγγραφής». Δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της κάθε υπηρεσίας μέσω
διαδικτύου και μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα –Ασφάλιση Μη
Μισθωτών και γνωστοποιήθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες της κάθε ηλεκτρονικής
υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και η έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60128ffe346509bbc0f61b82 στις 28/01/21 12:43
2
Με το παρόν σας γνωστοποιούμε ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η διαδικασία
δημιουργίας και ανάρτησης Διοικητικών Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής,
και Επανεγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη μηχανογραφική εφαρμογή
«Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών».
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Με τις διοικητικές πράξεις – αποφάσεις που εκδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών πιστοποιείται η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης καθώς και η επανέναρξη
ασφάλισης και αντίστοιχα η εγγραφή, η διαγραφή και η επανεγγραφή των
ασφαλισμένων στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
Οι Αποφάσεις περιλαμβάνουν:
 Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου
 ΑΜΚΑ
 Ημερομηνία έκδοσης
 Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης
 Υπογραφή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ασφάλισης
 Αναφορά για δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής εντός 30 ημερών από τη λήψη της Απόφασης.
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-ΕΦΚΑ
Οι Αποφάσεις αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην οθόνη «Αποφάσεις eΕΦΚΑ». Για την πρόσβαση των ασφαλισμένων ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:
 Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr
Επιλογή –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους –>Εισφορές Μη
Μισθωτών ΕΦΚΑ
 Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ.
 Καταχώρηση ΑΜΚΑ
 Επιλογή –> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης
–> Αποφάσεις e-ΕΦΚΑ
 Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα
Εκτύπωσης
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60128ffe346509bbc0f61b82 στις 28/01/21 12:43
3
Γ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΈΣΟΔΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»
Για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των Διοικητικών Αποφάσεων, έχει
δημιουργηθεί στο Μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» η
νέα επιλογή –>Αποφάσεις στην οθόνη «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».
Για την πρόσβαση των χρηστών στη νέα επιλογή ακολουθούνται τα πιο κάτω
βήματα:
 Επιλογή –> Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών
 Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»
 Επιλογή –> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ
 Επιλογή από Διαθέσιμες υπηρεσίες –> Καρτέλα ασφαλισμένου
 Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ
 Επεξεργασία
 Επιλογή –> Αποφάσεις
 Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα
Εκτύπωσης.

Εφεξής, μετά τη διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης
δραστηριότητας, και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα
αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.
Με τη δημιουργία και ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες και το Σύστημα «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών» απλοποιούνται ακόμη
περισσότερο οι διαδικασίες και μειώνεται η προσέλευση συναλλασσόμενων στις
Υπηρεσίες καθόσον ολοκληρώνεται, μέσω διαλειτουργιών, η διαδικασία εγγραφής,
επανεγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει
γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση