Επικουρική Σύνταξη

Επικουρική Σύνταξη

 επικουρική σύνταξη έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό της κύριας σύνταξης. Σκοπός της είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ασφαλισμένων όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος του γήρατος, της αναπηρίας ή του θανάτου (για τους επιζώντες συζύγους και τα τέκνα αυτών).

Παρέχεται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Το ΜΤΠΥ χορηγεί μέρισμα (άρθρο 2 του π.δ/τος 422/1981) κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων του μετόχου

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ δικαιούνται επικουρικής σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν (άρθρο 41 του ν.4052/2012).

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Για το Μ.Τ.Π.Υ. απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μερίσματος είναι, η προηγούμενη συνταξιοδότηση του μετόχου από το Δημόσιο ή από τον πρ. φορέα Κύριας ασφάλισης.

Η γενική προϋπόθεση αποκτήσεως μερίσματος από το ΜΤΠΥ είναι, η 20ετής συμμετοχή του μετόχου στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ.422/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  (www.mtpy.gr).

Τρόπος υπολογισμού

α. Για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από την 01/01/2013 εφαρμόζεται το  σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και η σύνταξη υπολογίζεται (άρθρο 44 του ν.4670/2020 και ΥΑ 17537/989/06.05.2020)με την εφαρμογή της κατάλληλης ράντας επί του συνόλου των εισφορών που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου. Η εφαρμοζόμενη ράντα εξαρτάται από την κατηγορία της σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και την ηλικία του δικαιούχου.

β. Για τους ασφαλισμένους πριν την 01/01/2013 εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα υπολογισμού  (άρθρο 44 του ν.4670/2020, ΥΑ 17537/989/06.05.2020) της παροχής, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα:

– Το πρώτο τμήμα αφορά το χρόνο ασφάλισης έως τις 31/12/2014 και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: έτη ασφάλισης x 0,45% x συντάξιμες αποδοχές.

– Το δεύτερο τμήμα αφορά στο χρόνο ασφάλισης από 01/01/2015 και εφεξής, και σε αυτό εφαρμόζεται το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), όπως στους ασφαλισμένους μετά την 01/01/2013.

(άρθρο 42 του ν.4052/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το).

Για το Μ.Τ.Π.Υ. το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων τουσύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 όπως ισχύει (www.mtpy.gr) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β) και αναλύεται ως εξής :

α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ.,  αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ),

β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση 4,5%, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ).

Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.

Αφήστε μια απάντηση