Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήματος για ΚΕΠΑ μέσω του gov.gr

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήματος για ΚΕΠΑ μέσω του gov.gr

Ψηφιακή διαδικασία για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας περιλαμβάνει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Ειδικότερα προβλέπεται βραχυπρόθεσμα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας στα ΚΕΠΑ, την επιτάχυνση της διαδικασίας, τη δημιουργία ενός αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης και γνωστοποίησης του ιατρικού αποτελέσματος, την βέλτιστη προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την αποτροπή επαναλαμβανόμενων άσκοπων διαδικαστικών πράξεων, την αποφυγή συνωστισμού, ιδίως σε συνθήκες πανδημίας και κυρίως την μείωση της φυσικής παρουσίας και κατ΄ επέκταση της ταλαιπωρίας ιδιαίτερα ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών αυτών.

Υποέργο 1 : Οργάνωση και Φυσικές Υποδομές

  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών μέσω της δημιουργίας κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας με σαφή προσδιορισμό των σταδίων πιστοποίησης αναπηρίας
  • Ανασύνθεση του Ειδικού Ιατρικού Σώματος με την ένταξη νέων ιατρών και δημιουργία κώδικα λειτουργίας αυτού.
  • Βελτίωση φυσικής και λειτουργικής προσβασιμότητας των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας (ΑμεΑ).

Υποέργο 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτήματος, πληρωμής παραβόλου, λήψης της απόφασης και υποβολής ενστάσεως επί αυτής στο δικτυακό τόπο gov.gr
  • Ανάπτυξη υποσυστήματος ιατρικών γνωματεύσεων και έκδοσης αποφάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΔΙΚΑ
  • Ηλεκτρονική διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για την ψηφιακή απονομή συντάξεων αναπηρίας
    Ανάπτυξη Συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυίας (ΒΙ) για την παρακολούθηση των θεμάτων αναπηρίας στη χώρα και την υποστήριξη στη χάραξη στρατηγικής. Webservices και διάθεση στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για αυτοματοποιημένη πρόσβαση αρμόδιων φορέων ( ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ, ΑΑΔΕ κλπ) στις αποφάσεις των ΚΕΠΑ
  • Υλικοτεχνική υποδομή (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκάνερ, εκτυπωτές και αναλώσιμα).
  • Εκπαιδευτικές δράσεις για την παραγωγική λειτουργία του ανωτέρω έργου (Σύνταξη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού. Εκπαίδευση ιατρών και γραμματέων).

Αφήστε μια απάντηση