“Μπλόκο” από το Συμβούλιο της Επικρατείας στους νομοθετικούς περιορισμούς στην αλλαγή προμηθευτή ρεύματος όταν χρωστάει ο καταναλωτής

“Μπλόκο” από το Συμβούλιο της Επικρατείας στους νομοθετικούς περιορισμούς στην αλλαγή προμηθευτή ρεύματος όταν χρωστάει ο καταναλωτής

Σε σημαντική του απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε προ ημερών, το ΣτΕ έκανε δεκτή σχετική αίτηση ακύρωσης που είχε υποβληθεί και ακύρωσε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1463/24-05-2016), δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του “Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας”. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κρίσιμες διατάξεις αφορούν στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 που ορίζει ότι “Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42” και, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 το οποίο ορίζει ότι “Ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του παρόντος. Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή”.

Σε σχετική ερώτηση, που υποβλήθηκε από το Energypress στον Καθηγητή Α. Μεταξά που εκπροσώπησε τους αιτούντες στη συγκεκριμένη δίκη, σε σχέση τη συλλογιστική του Δικαστηρίου, ο κ. Μεταξάς ανέφερε ότι το ΣτΕ στην απόφασή του έκρινε τους εν λόγω κανονιστικούς περιορισμούς ως παραβιάζοντες την αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια ότι θέτουν δυσανάλογα εμπόδια στη συμβατική ελευθερία του καταναλωτή να επιλέξει προμηθευτή της αρεσκείας του και, συνακόλουθα, δρουν δυσανάλογα παρακωλυτικά σε σχέση με την εν γένει ελευθερία του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας.

“Η λελογισμένη διευκόλυνση του client switching συνιστά βασικό διακύβευμα και για τον ενωσιακό νομοθέτη για τη διευκόλυνση της εμπέδωσης συνθηκών λειτουργικού και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην κρίσιμη αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αντανακλά και στην αγορά φυσικού αερίου. Τούτο προφανώς δεν αναιρεί τη δυνατότητα θέσπισης έτερων πιο αναλογικών ρυθμιστικών μέτρων που επιτρέπουν τη διασφάλιση της μη αποφυγής της υποχρέωσης καταβολής εκκρεμών οφειλών εκ μέρους των καταναλωτών χωρίς να θέτει εντούτοις δυσανάλογα προσκόμματα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και, δομικά, στη μετακίνηση μεριδίων στη σχετική αγορά”, πρόσθεσε ο κ. Μεταξάς.

Αφήστε μια απάντηση