Δικαιώματα συνταξιούχων  σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικού ποσού από αναδρομικά συντάξεων,  λόγω οφειλών προς το δημόσιο που υπερβαίνουν το ακατάσχετο (1250€)

Δικαιώματα συνταξιούχων σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικού ποσού από αναδρομικά συντάξεων, λόγω οφειλών προς το δημόσιο που υπερβαίνουν το ακατάσχετο (1250€)

Δικαιώματα συνταξιούχων σε περίπτωση που κατασχεθεί (λόγω οφειλώνσε Δημόσιο, Δ.Ο.Υ. κλπ) από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χρηματικό ποσό απόαναδρομικά συντάξεων, το οποίο υπερβαίνει το όριο του ακατάσχετου, ήτοι τα1250 ευρώ.

Αξιότιμοι,

Επειδή τον Οκτώβριο 2020 πρόκειται (σύμφωνα με τη σχετική εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ την 12-9-2020) να καταβληθούν τα αναδρομικά των περικοπών των νόμων 4051, 4093/2012 στις συντάξεις, επίκαιρο είναι το ζήτημαπώς μπορούν να αμυνθούν οι συνταξιούχοι έναντι των τραπεζών σε περίπτωση που κατασχεθεί (από οιαδήποτε αιτία) το ποσό που υπερβαίνει τα 1250 ευρώ (όριο ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού). Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια του ΝΣΚ με την υπ’ αριθμόν 179/2017 γνωμοδότησή της έχει αποφανθεί ότι:
α) Η Τράπεζα (στην οποία ο εκάστοτε δικαιούχος – συνταξιούχος διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό) υποχρεούται να αναγάγει το σύνολο των κατατεθέντων ποσών, που αφορούν αναδρομικώς καταβαλλόμενες συντάξεις, σε μηνιαία καταβολή και να εφαρμόσει την προστατευτική ρήτρα περί ακατάσχετου της μηνιαίως καταβαλλόμενης σύνταξης, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ, όπως αυτή προστέθηκε με την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 και το όριο τούτου (ακατασχέτου) ίσχυε, ανερχόμενο τότε στο ύψος των 1.500 ευρώ το μήνα, ενόψει του χρόνου γένεσης των επίμαχων απαιτήσεων, δηλαδή πριν από τηναντικατάσταση του πρώτου εδαφίου αυτής, με την παράγραφο 8β της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, υπό τον όρο ότι έχει τηρηθεί από τον δικαιούχο η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για την ύπαρξη ενός μοναδικού και αποκλειστικού λογαριασμού περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.
β) Ότι δεν προκύπτει εκ του νόμου χρονικός περιορισμός εντός του οποίου πρέπει να αναληφθούν από τον καταθέτη και οφειλέτη του Δημοσίου οι ως άνω απαιτήσεις του, οι οποίες καταλαμβάνονται από το ακατάσχετο.
Συνεπώς, σε περίπτωση που π.χ. σε έναν συνταξιούχο πιστωθούν τον Οκτώβριο 2020 αναδρομικά περικοπών της σύνταξής του ύψους 3500,00 ευρώ, τότε εάν το υπερβάλλον των 1250 ευρώ ποσό κατασχεθεί (σε περίπτωση που ο συνταξιούχος οφείλει στο Δημόσιο κλπ), δικαιούται να ζητήσει από την Τράπεζα (και περαιτέρω την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, των Συνήγορο του Πολίτη, τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών) να αρθεί η παρανόμως επιβληθείσα κατάσχεση, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 179/2017.

Αφήστε μια απάντηση