Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 2023

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καλύψει για την καλοκαιρινή περίοδο του 2023 τη δαπάνη φιλοξενίας των δικαιούχων παιδιών των μισθωτών του σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για μία (1) κατασκηνωτική περίοδο έως του ύψους του ημερήσιου τροφείου, το οποίο καθορίστηκε με τη β’ σχετική ΚΥΑ για το τρέχον έτος 2023.
Η διάρκεια κάθε κατασκηνωτικής περιόδου θα ανέρχεται στις δέκα πέντε (15) ημέρες για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και δέκα (10) για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά:

 • του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας,
 • του προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου (ΣΑΧ),
 • του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου βάσει του Ν. 4643/2019 (εφόσον είναι ενεργοί μισθωτοί καθ’ όλη τη διάρκεια για την οποία αιτούνται τη φιλοξενία),
 • του αποσπασμένου προσωπικού εκτός ΔΕΔΔΗΕ (οι οποίοι μισθοδοτούνται από την Εταιρεία) και
 • του προσωπικού με τριετείς συμβάσεις εργασίας (κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής τους και απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια για την οποία αιτούνται τη φιλοξενία).

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά:

 • παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, που έχουν γεννηθεί από 01.01.2007 έως 31.12.2017 με ανώτατο όριο φιλοξενίας τις δέκα πέντε (15) ημέρες συνεχούς διαμονής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους Α’, Β’, Γ’, Δ’ & Ε’ του 2023.
 • παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6 έως 16 ετών, που έχουν γεννηθεί από 01.01.2007 έως 31.12.2017, με ανώτατο όριο φιλοξενίας τις δέκα (10) ημέρες συνεχούς διαμονής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ΣΤ’ κατασκηνωτική περίοδο του 2023.

Α. Οι μισθωτοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα πρέπει:
Να εξασφαλίσουν οι ίδιοι θέση φιλοξενίας των παιδιών τους στην κατασκήνωση της προτίμησής τους (η επιλογή της κατασκήνωσης θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων). Η ευθύνη μεταφοράς των παιδιών, προς και από τις κατασκηνώσεις, βαρύνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα.

 • Να υποβάλουν τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής στο Κλιμάκιο απασχόλησής τους.
 • Να συμπληρώσουν το έντυπο «Κάρτα Κατασκηνωτή», το οποίο και θα προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους στην κατασκήνωση. Η κάρτα κατασκηνωτή θα φέρει την υπογραφή τους καθώς και σφραγίδα του Κλιμακίου απασχόλησης πάνω στη φωτογραφία. Επιπλέον, στην κάρτα θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου του οικείου Κλιμακίου απασχόλησης.
 • Να συμπληρώσουν την «Υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης» και να την παραδώσουν κατά την προσέλευσή τους στην κατασκήνωση καθώς και την «Υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης» κατά την αποχώρησή τους από αυτή.
 • Να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους στην κατασκήνωση ιατρική βεβαίωση ή ότι άλλο σχετικό ζητείται από την κατασκήνωση.
 • Για την τυχόν μεταβολές των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής (ακύρωση θέσης, αλλαγής κατασκήνωσης ή αλλαγής περιόδου) καθώς και για την περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση (πριν τη λήξη της εκάστοτε περιόδου) οι μισθωτοί υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα με υπεύθυνη δήλωση το οικείο Κλιμάκιο απασχόλησης, το οποίο εν συνεχεία θα ενημερώσει τη ΔΑΝΠ. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη θα έχει ως αποτέλεσμα την μη καταβολή του ημερήσιου τροφείου από το ΔΕΔΔΗΕ, και ως εκ τούτου την επιβάρυνση του μισθωτού από την κατασκήνωση.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του παιδιού από την κατασκήνωση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) συνεχόμενες διανυκτερεύσεις, ο γονέας/κηδεμόνας θα συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση με τις ακριβείς ημερομηνίες και τον λόγο προσωρινής απουσίας του παιδιού και να υποβάλει στην κατασκήνωση και στη ΔΑΝΠ μέσω της γραμματείας του υπηρεσιακού
κλιμακίου του εντός 24 ωρών.Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη γραμματεία του οικείου Κλιμακίου
απασχόλησης είναι μέχρι 30.05.2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές. Επίσης σε περίπτωση μη υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής του γονέα/κηδεμόνα στο Κλιμάκιο απασχόλησής του, η Εταιρεία δε θα καταβάλει τα έξοδα του ημερήσιου τροφείου.
Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή, βρεθούν στις κατασκηνώσεις υπογεγραμμένες τυχόν δηλώσεις από τον γονέα/κηδεμόνα με κενές ημερομηνίες, διαπιστωθεί πλαστοπροσωπία, εικονική δήλωση παραμονής παιδιών ή απουσία παιδιών από την κατασκήνωση, το ημερήσιο τροφεία θα καταβληθεί από τους μισθωτούς.

Β. Τα υπηρεσιακά Κλιμάκια θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα εξής:

 • Οι γραμματείες των Κλιμακίων απασχόλησης των αιτούντων μισθωτών θα ενημερώσουν τους δικαιούχους μισθωτούς τους για το παρόν, θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις συμμετοχής των παιδιών στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, θα ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων των αιτουμένων.

  Αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. Έγκυρες θα θεωρηθούν μόνο όσες από αυτές επιβεβαιωθούν από τα οικεία Κλιμάκια απασχόλησης και φέρουν υπογραφή του υπεύθυνου μισθωτού και σφραγίδα του υπηρεσιακού κλιμακίου στην κάρτα κατασκηνωτή, προκειμένου αυτή να προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο μισθωτό στην κατασκήνωση επιλογής του.
 • Οι γραμματείες των ΒΟΚ θα συγκεντρώσουν και θα αποστείλουν στη ΔΑΝΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση x.karava@deddie.gr
  • αντίγραφα όλων των αιτήσεων
  • πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο των αιτήσεων των μισθωτών για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε μορφή excel σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

   Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου excel είναι μέχρι 08.06.2022. (Σημειώνεται ότι για τις Περιφέρειες, τα αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν συγκεντρωτικά μόνο από τα ΒΟΚ)
  • Τυχόν μεταβολές των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής (ακύρωση θέσης, αλλαγή κατασκήνωσης ή αλλαγή περιόδου) καθώς τυχόν προσωρινές απουσίες (μέχρι 2 συνεχόμενες διανυκτερεύσεις) ή πρόωρες αποχωρήσεις παιδιών από την κατασκήνωση (πριν τη λήξη της εκάστοτε περιόδου), που δηλώνονται από τους γονείς, θα πρέπει να προωθούνται άμεσα στη ΔΑΝΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη θα έχει ως αποτέλεσμα την μη καταβολή του ημερήσιου τροφείου.
 • Τα πρωτότυπα έγγραφα θα παραμένουν στο αρχείο του υπηρεσιακού κλιμακίου.
 • Εφιστάται η προσοχή στους Τομείς Υποστήριξης των ΒΟΚ, ώστε οι αιτούντες μισθωτοί να παραμένουν ενεργοί στην Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια για την οποία αιτούνται τη φιλοξενία.

Αθηνά Μανουσάκη
Αναπληρώτρια Διευθυντή
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων

Αφήστε μια απάντηση