Απονομή ηθικών επαίνων και δώρων σε παιδιά μισθωτών και συνταξιούχων του ΔΕΔΔΗΕ, που αρίστευσαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Απονομή ηθικών επαίνων και δώρων σε παιδιά μισθωτών και συνταξιούχων του ΔΕΔΔΗΕ, που αρίστευσαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετικά        : α. Απόφαση Δ.Σ. 1059/04.11.2016

β. Απόφαση ΔΝΣ 159/2016

1. Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, ο ΔΕΔΔΗΕ Θα απονείμει και φέτος ηθικούς επαίνους και δώρα στα παιδιά των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων που διακρίθηκαν στις σπουδές τους το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ηθικοϊ έπαινοι και δώρα απονέμονται στα παιδιά των μισθωτών και των συνταξιούχων της Εταιρείας που αποκτούν με νενικό Βαθμό Άριστα έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου
  • Πτυχίο Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπονδών

2. Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί και συνταξιούχοι, πρέπει να υποβάλουν έως τις 15.10.2021  αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από το κατάλληλο αποδεικτικό σπουδών του παιδιού τους που αρίστευσε, που πρέπει να αφορά αποκλειστικά και γόνο το σχολικό & ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως εξής:

αντίγραφο του πρωτοτύπου τίτλου σπουδών για τους αριστούχους της Δημόσιας Εκπαίδευσης

  • αντίγραφο του πρωτοτύπου με την θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης για τους αριστούχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

αντίγραφο του πρωτοτύπου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται από τους μισθωτούς στα υπηρεσιακά Κλιμάκια που υπηρετούν. Από τους συνταξιούχους η αίτηση υποβάλλεται είτε στη ΔΑΝΠ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (Π. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα), είτε σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό Κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Τα κλιμάκια στα οποία θα υποβληθούν ή υποβλήθηκαν αιτήσεις των ενδιαφερομένων, πρέπει να προωθήσουν τις αιτήσεις αυτές στη ΔΑΝΠ, το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021.

Αθηνά Μανουσάκη
Διευθύντρια Διεύθυνσης
Ανθρωπίνων Πόρων

Παρακάτω θα βρείτε την φόρμα υποβολής αίτησης καθώς και ολόκληρη την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση